اولین نشست هیات نمایندگان دوره هشتم اتاق تهران - 1394/02/05