هم‌نشینی هیات نمایندگان هفتم و هشتم در ضیافت اتاق تهران - 1394/02/14