همنشینی تجار اسلواک و بازرگانان ایرانی در اتاق تهران - 1394/03/04