دومین نشست هشتمین دوره هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران - 1394/03/05