بازدید رییس اتاق تهران از نمایشگاه آگروفود - 1394/03/06