اجلاس بین المللی معدن و صنایع معدنی ایران - 1394/03/10