چهارمین نشست هشتمین دوره هیات نمایندگان اتاق تهران با حضور معاون اول دولت یازدهم - 1394/05/12