پنجمین نشست هشتمین دوره هیات نمایندگان اتاق تهران - 1394/06/10