ششمین نشست کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران - 1394/06/17