ششمین نشست دوره هشتم هیات نمایندگان اتاق تهران - 1394/06/24 - 1394/06/24