هیات تجاری عمان در اتاق تهران - 94/07/06 - 1394/07/06