میزبانی اتاق تهران از 100 فعال اقتصادی ایالت نیدرزاکسن آلمان - 1394/07/11 - 1394/07/11