هفتمین نشست دوره هشتم هیات نمایندگان اتاق تهران - 1394/07/21 - 1394/07/21