دومین نشست از سلسله نشست‌های راهبردهای اقتصاد ایران - 1394/08/06 - 1394/08/06