ضیافت شام فعالان بخش خصوصی با هیات تجاری ایالت باواریا آلمان - 1394/08/11 - 1394/08/11