نشست فعالان اقتصادی اتاق تهران با هیات تجاری باواریای آلمان - 1394/08/12 - 1394/08/12