گردهمایی فعالان اقتصادی اتاق تهران و هیات تجاری ژاپن(جترو) - 1394/08/27 - 1394/08/27