بزرگ ترین هیات تجاری ایتالیا در اتاق تهران - 1394/09/10 - 1394/09/10