نهمین نشست دوره هشتم هیات نمایندگان اتاق تهران - 1394/09/24 - 1394/09/24