حضور محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی در اتاق تهران - 1394/09/30 - 1394/09/30