حضور بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت در اتاق تهران - 1394/10/01 - 1394/10/01