نشست مشترک فعالان اقتصادی دانمارک و ایران - 1394/10/14 - 1394/10/15