حاشیه نشست صبحانه با رییس کل بانک مرکزی - 1386/12/04