سومین نشست از سلسله نشست‌های راهبردهای اقتصاد ایران با حضور دکتر سریع القلم و دکتر صالحی اصفهانی - 1394/10/20 - 1394/10/20