نشست مشترک فعالان اقتصادی چک و ایران - 1394/10/27 - 1394/10/27