نشست مشترک فعالان اقتصادی اسلواکی و ایران - 1394/10/29 - 1394/10/29