یازدهمین نشست دوره هشتم هیات نمایندگان اتاق تهران - 1394/11/20 - 1394/11/20