نشست مشترک فعالان اقتصادی ایتالیا و ایران - 1394/11/20 - 1394/11/20