دیدار با وزیر اقتصاد ایالت باواریا آلمان (هیات تجاری اتاق تهران در آلمان) -1394/11/27 - 1394/11/27