بازدید هیات تجاری اتاق تهران از شهرداری مونیخ (هیات تجاری اتاق تهران در آلمان) -1394/11/27 - 1394/11/27