همایش مشترک خانه کارفرمایان باواریا و اتاق تهران (هیات تجاری اتاق تهران در آلمان) -1394/11/27 - 1394/11/27