بازدید از کارخانه مان و نشست با مدیران شرکت (هیات تجاری اتاق تهران در آلمان) -1394/11/28 - 1394/11/28