بازدید از ورزشگاه آلیانس‌آرنا و فرودگاه مونیخ(هیات تجاری اتاق تهران در آلمان) -1394/11/29 - 1394/11/29