نشست هیات تجاری اتاق تهران در اتاق برلین - 1394/11/30