دوازدهمین نشست دوره هشتم هیات نمایندگان اتاق تهران - 1394/12/11 - 1394/12/11