نشست با هیات تجاری اسلواکی در اتاق تهران - 1394/12/17 - 1394/12/17