دیدار نوروزی روسای تشکل ها و کارکنان اتاق با هیات رئیسه اتاق تهران - 1395/01/16 - 1395/01/16