نشست هیات تجاری چک در اتاق تهران - 1395/01/29 - 1395/01/29