نشست هیات تجاری روسیه در اتاق تهران - 1395/01/31 - 1395/01/31