نشست هیات تجاری پرتغال در اتاق تهران - 1395/02/05 - 1395/02/05