نشست هیات تجاری هندوستان در اتاق تهران - 1395/02/06 - 1395/02/06