نشست هیات تجاری استانبول در اتاق تهران - 1395/02/11 - 1395/02/11