دوازدهمین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران - 1387/02/10