نشست هیات تجاری اتاق بازرگانان هند در اتاق تهران - 1395/02/25 - 1395/02/25