بیست و دومین نشست شورای گفت و گوی استان تهران - 1395/02/29 - 1395/02/29