امضای تفاهم نامه همکاری اتاق تهران باسازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران -1395/04/21 - 1395/04/21