همایش رقابت پذیری صنعتی در ایران - 1395/05/06 - 1395/05/06