هیات تجاری پاکستان در اتاق تهران - 1395/06/02 - 1395/06/02