تبادل تفاهم نامه میان اتاق تهران،سازمان فنی حرفه ای کشور واتاق اتریش - 1395/06/10 - 1395/06/10