هیات تجاری فعالان اقتصادی ایران و باواریای آلمان در اتاق تهران - 1395/06/15 - 1395/06/15